Taxonomier.se

Ändringslogg för K2-taxonomin

Ändringsloggen dokumenterar korrigeringar av taxonomin som bedöms nödvändiga eller tillför värde utan att det motiverar en versionsändring. Korrigeringarna som dokumenteras här påverkar inte grundstrukturen med namnrymder eller sökvägar.

Bedömning om detta på något sätt påverkar befintliga applikationer måste göras av respektive leverantör. Om man har laddat ned en lokal kopia av taxonomin rekommenderas att ladda ned den uppdaterade taxonomin från föreningens hemsida efter att uppdateringen har skett.

Sammanfattning av uppdateringshistorik

Taxonomin publiceras som FINAL
Uppdatering av två presentationsrubriker under "Totalt" för "Specifikation av förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2" samt en under "Undertecknande av årsredovisning". Tillägg av tre lagreferenser för "Undertecknande av årsredovisning"
Uppdatering av två presentationsrubriker i "Specifikation av förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2" samt tillägg av ett begrepp i noten "Uppskrivningsfond"
Omfattande uppdatering av standard- och dokumentationsrubriker för att tydligöra förväntat värde i instansdokument vid upprättande och tolkning. Uppdateringen omfattar även justering av ett fåtal BAS-konto referenser samt borttag av validering för obligatoriska begrepp i en tuple. Samtliga ändringar är bakåtkompatibla och inga förändringar krävs i programvaror.

Ändringar per uppdateringstillfälle

Uppdatering

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse
Undertecknande av företrädare och revisionspåteckning
Undertecknande av företrädare och revisionspåteckning

Uppdatering

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse
Not Uppskrivningsfond

Uppdatering

Detaljerad förteckning
Rubriker
Referenser
Not andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag