Taxonomier.se

Om granskningsperioden

Granskningsperioden omfattar taxonomier för

De taxonomier som publicerats för granskning på denna webbplats har för närvarande statusen Public Working Draft (PWD). Granskningsperioden pågår mellan den 19 maj och 1 september 2020. En slutgiltig FINAL version av taxonomierna är planerad till kvartal 4 2020.

Identifierad brister under granskningsperioden

Under granskningsperioden har följande brister identifierats i Public Working draft (PWD) versionen. Bristerna kommer att åtgärdas till den slutgiltiga (FINAL) versionen men under granskningsperioden kommer varken taxonomi eller dokumentation att uppdateras.

Den uppdaterade versionen av taxonomin för årsredovisning

Taxonomin för årsredovisning är en uppdaterad version av 2018 års K3-taxonomi. Följande större ändringar har gjorts jämfört med 2018 års version.

I kassaflödesanalysen har ytterligare begrepp lagts till. Standardrubriker har förtydligats för att öka förståelsen för vilket belopp som förväntas när debet/kredit saknas.

I specifikationen av förändringar i eget kapital har begrepp för förändringar i posten Balanserat resultat inkl. årets resultat lagts till för de företag som specificerar förändringar i posterna Balanserat resultat och Årets resultat sammanslaget.

Några kompletteringar och ändringar har gjorts i resultaträkningarna och noterna.

Referenser och dokumentation har kompletterats.

Tekniska ändringar har gjorts av strukturen (tuples).

Vad vill vi ha synpunkter på?

Generellt att granska om innehåll

Generellt att granska om teknik

Generellt att granska om återanvändningen av begrepp

Specifika frågeställningar för de olika taxonomierna

Förutsättningar samt underlag för granskningsperioden

Information om Public Working Draft (PWD) versionen av taxonomierna finns på nedanstående länkar:

Hur kontaktar ni oss?

Synpunkter eller frågor skickas till följande adress:

Taxonomi för årsredovisning, koncernredovisning och fastställelseintyg

Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering

Taxonomi för revisionsberättelse