Taxonomier.se

Taxonomi Revisionsberättelse - Public Working Draft (PWD)

Ändamål och omfattning
Revisionsberättelse utan koncern
Taxonomin representerar en revisionsberättelse upprättad i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), RevR 700 Revisionsberättelsens utformning, RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen och RevU 2 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag. Uppställningsformen är hämtad från RevR 700, exempel 1 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern med tillägg av avsnitt för upplysningar, anmärkningar och likvidation. I den senaste versionen har tillägg gjorts med avsnitten Särskilt betydelsefulla områden i enlighet med RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten i enlighet med RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten samt Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. FAR:s standarder baseras i sin tur på reglerna om revisorsrapporter i International Standards on Auditing (ISA). Taxonomin är tillämpbar både för revisionsberättelser som avser årsredovisningar upprättade i enlighet med K2 och K3.
Revisionsberättelse med koncern
Taxonomin representerar en revisionsberättelse upprättad i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), RevR 700 Revisionsberättelsens utformning, RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen och RevU 2 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag. Uppställningsformen är hämtad från RevR 700, exempel 2 Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, kassaflödesanalys upprättas för både moderbolag och koncern med tillägg av avsnitt för upplysningar, anmärkningar och likvidation. I taxonomin finns även stöd för avsnitten Särskilt betydelsefulla områden i enlighet med RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten i enlighet med RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten samt Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. FAR:s standarder baseras i sin tur på reglerna om revisorsrapporter i International Standards on Auditing (ISA). Taxonomin är tillämpbar för revisionsberättelser som avser årsredovisningar och koncernredovisningar upprättade i enlighet med K3.
Ägare
FAR AB
Version
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som Public Working Draft (PWD)
Taxonomistatus
Public Working Draft (PWD)
Utvecklad av
FAR AB i samverkan med Bolagsverket
XBRL-specifikation
XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
Kommentarer
Observera att taxonomin inte innehåller några färdiga mallar med texter för revisionsberättelsens olika avsnitt.
Dokumentation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Revisionsberättelse utan koncern
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/ar/rar/2020-05-01/se-ar-rar-2020-05-01_PWD.xsd
Revisionsberättelse med koncern
http://xbrl.taxonomier.se/PWD/se/fr/ar/rarc/2020-05-01/se-ar-rarc-2020-05-01_PWD.xsd
Namnrymder och prefix
Revisionsberättelse utan koncern
Namnrymd
http://www.far.se/se/fr/ar/rar/2020-05-01
Prefix
se-ar-rar
Revisionsberättelse med koncern
Namnrymd
http://www.far.se/se/fr/ar/rarc/2020-05-01
Prefix
se-ar-rarc

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence
Copyright © FAR AB