Taxonomier.se

FAQ – vanliga frågor

Allmänt om XBRL

Tillämpning av XBRL och taxonomier

Allmänt om XBRL

Vad är XBRL?

XBRL eller eXtensible Business Reporting Language är en öppen och licensfri XML-standard som möjliggör en effektiv maskinell tolkning och överföring av finansiell samt affärsinformation. En grundsten i standarden är att all information taggas så ska varje enskilt begrepp har en definition som gör det möjligt att förstå innebörd utan att det används i ett sammanhang. En övergripande introduktion på engelska hittar ni på sidan An Introduction to XBRL

Vad är en taxonomi?

En taxonomi i XBRL innehåller klassifiseringar och definitioner av alla begrepp samt de uppställningsformer som tillämpas vid rapportering till exempelvis Bolagsverket. Taxonomier innehåller information om bland annat referenser, rubriker, förväntat debit/kredit och regler som exempelvis summeringar m.m.

Vad är ett instansdokument?

Ett instansdokument innehåller data för aktuell rapport och kan antingen vara taggat i XML eller iXBRL format.

Vad är skillnaden mellan instansdokument i XBRL eller iXBRL?

Ett instansdokument i XBRL format är en XML-fil med filändelsen *.xbrl. För att få en läsbar representation så krävs det att man har tillgång till en XBRL-kompatibel programvara samt aktuell taxonomi. Formatet är lämpligt vid maskin till maskin kommunikation och när det finns låga krav på en visuell presentation.

iXBRL eller Inline XBRL är en webbsida med taggad information i XHTML-format som kan öppnas i en vanlig webbläsare. Formatet är lämpligt när man har krav på en avancerad visuell presentation utan någon specifik programvara. Informationen i filen är maskinellt tolkningsbart om iXBRL anpassad programvara används.

Exempel på XBRL och iXBRL instansdokument finns samlade tillsammans med de publicerade taxonomierna på sidan Taxonomier.

Tillämpning av XBRL och taxonomier

Förväntade värden i instansdokument

Instansdokumenten bör i huvudsak innehålla positiva värden vilket innebär att de inte alltid kommer att överensstämma med det värde man förväntar sig i en presentation. För att avgöra vilken balans som avses så tillämpas attributet balance med värdena debit/credit. I årsredovisningar så är exempelvis Nettoomsättning i Resultaträkningen definierad som credit medan kostnader som exempelvis Personalkostnader är definierade som debit. Båda har positiva värden i instansdokumentet medan Personalkostnader oftast presenteras som ett negativt värde.

Om inget värde är definierat för attributet balance det vill säga debit eller credit så behöver man läsa standardrubriken för att förstå vilket värde som förväntas i instansdokumentet. Notationen som används är att om rubriken är ”Ökning (minskning) i reservfond” så skall det vid en ökning av årets förändringar i reservfond vara ett positivt tal i instansdokumentet medan om det har skett en minskning av årets förändringar i reservfond så ska det vara ett negativt tal i instansdokumentet. Det innebär att ordet inom en parentes är det som förväntas representera ett negativt tal i instansdokumentet.

Avrundningar i instansdokument

Instansdokument ska alltid innehålla fullständiga värden. Det innebär att även om man i presentationen väljer att redovisa värdet som 135 tkr så ska det i instansdokument redovisas som 135 000.

När man väljer att redovisa i tusentals kronor så ska man använda attributet decimals med värdet -3. För värden som är exakta så ska attributet decimals sättas värdet till INF

Delade begrepp för ingående och utgårende balans

När ingående och utgående balans tillämpar samma begrepp så ska värden för tre utgående balans dagar taggas. För att illustrera detta se exemplet nedan.

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

  
Ingående anskaffningsvärden       520 000 2 190 000 3
   Inköp 790 000 330 000
Utgående anskaffningsvärden 1 310 000 1 520 000 2

Nedan finns en förteckning över de balansdagar som förväntas användas i context för att referera till värdet.
  1. Värdet 1 310 000 redovisas för balansdag 2016-12-31
  2. Värdet 520 000 redovisas för balansdag 2015-12-31
  3. Värdet 190 000 redovisas för balansdag 2014-12-31

Referenser till BAS-kontoplan

K2-taxonomin innehåller referenser till BAS-kontoplanen för begrepp som ingår i resultat- och balansräkningen. Referenserna har införts för att förtydliga definitionen av begreppen samt som vägledning vid exempelvis mappning för programvaror. Notation som tillämpas är följande:

Begreppet "Löpande bokföringen avslutas med mening"

Det värde som förväntas redovisas för begreppet LopandeBokforingenAvslutasMening är antingen "Styrelsen avger följande årsredovisning"(LopandeBokforingenAvslutasMeningStyrelseOption) eller "Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning"(LopandeBokforingenAvslutasMeningVerkstallandeDirektorStyrelseOption).

Bolagsverkets tillämpningsanvisningar för elektroniska årsredovisningar

Bolagsverkets tillämpningsanvisningar 1.0 finns publicerade på nedanstående länk;
http://bolagsverket.se/om/oss/samverkan/digital-ingivning/teknisk-dokumentation-digital-inlamning-av-arsredovisning-1.15755