Taxonomier.se

Välkommen till taxonomier.se

Webbplatsen innehåller information om publika taxonomier framtagna genom ett samarbete mellan Bolagsverket, Bokföringsnämnden, FAR, Finansinspektionen, Skatteverket och statistikmyndigheten SCB. Mer information om webbplatsen samt samverkan finns på sidan Om webbplatsen.

Nyheter

Publik granskningsperiod för ny version av taxonomier

Under perioden till finns taxonomierna för företagsekonomisk statistikrapportering (kvartal) och årsredovisning för samtliga företagsformer enligt K2 tillgänglig för publik granskning (Public Working Draft). Mer information om taxonomierna samt granskningperioden finns på sidan Granskningsperiod juni till augusti 2022.

Presentation från lanseringsmöte

Nerladdningsbar version av presentation från lanseringmöte lanseringsmote-taxonomier-20220601_rev0824.pdf innehållande följande:

Avvikelse i års- och koncernredovisning enligt K3

Vi har blivit uppmärksammade på ett fel i noten "Fond för verkligt värde" ("Upplysning till balansräkningen") som finns i K3-taxonomierna för årsredovisning respektive koncernredovisning. Taxonomierna kommer att uppdateras under hösten , mer detaljerad information om avvikelsen finns på respektive detaljsida som nås via: Taxonomier med status FINAL.

FINAL-version av Inkomstdeklaration 2

Slutgiligt version av Skatteverkets Inkomstdeklaration 2 har publicerats. Mer information om taxonomin finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

Engelsk rubriker i -års version av årsredovisningar enligt K2

Befintlig version av K2 har uppdateras med engelska rubriker. Mer information om uppdateringen finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

Publik granskningsversion av fastställelseintyg för ESEF-företag

Ett fristående fastställelseintyg avseende aktiebolags års- och koncernredovisning upprättade enligt ESEF är tillgänglig för gransking under perioden till . Mer information om taxonomin finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL

Inbjudan till lansering av taxonomi och information om övriga företagsformer m.m., uppdaterad med länk till presentation

Det är dags för lansering av taxonomi för inkomstdeklaration 2 (INK 2) i form av en Public Working Draft (PWD) via Skype. Vi pratar även om övriga företagsformer för K2/K3-regelverken, K4/ESEF, företagsekonomisk statistikrapportering samt övriga nyheter runt taxonomierna. Anmälan sker på Bolagsverkets webbplats.

Nerladdningsbar version av lanseringmötets presentation lanseringsmote-taxonomier-pwd-20220307.pdf.

Uppdatering av -års företagsekonomisk statistikrapportering

Tillägg av referens för BAS-konto i årlig och kvartalsvis rapport avseende företagsekonomisk statistikrapportering. För mer information Taxonomier med status FINAL.

Uppdatering av -års version av årsredovisningar enligt K2

Tillägg av begrepp "Bunden överkursfond" vid summering (calculation) av "Bundet eget kapital" i delrapport "Förkortad balansräkning". Mer information Årsredovisning enligt K2-regelverket (2021).

Nyhetsarkiv