Taxonomier.se

Välkommen till taxonomier.se!

På den här webbplatsen publiceras de taxonomier som tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.” (Diarienummer: N2016/04957/SUN).

För närvarande finns information och taxonomierna för svenska årsredovisningar som baseras på K2, revisionsberättelse för aktiebolag utan koncern och relaterade information publicerade här.

Taxonomierna har statusen FINAL. En allmän beskrivning om taxonomierna finns under Om taxonomierna och mer detaljerad information finns under Taxonomier.

Mellan och pågår en Public Working Draft (PWD)-period omfattande en uppdaterad taxonomi för aktiebolag som är mindre företag och som tillämpar K2-regelverket (BFNAR 2016:10) samt en ny taxonomi för i huvudsak icke noterade företag som tillämpar K3-regelverket (BFN 2012:1), med undantag för koncernredovisning. En allmän beskrivning om taxonomierna finns på sidan Om taxonomierna och mer detaljerad information om taxonomier samt granskning finns under Taxonomier.

Mer information om taxonomier, XBRL och tillämpning finns publicerad i FAQn.