Taxonomier.se

Om taxonomierna

Om Public Working Draft-version av årsredovisningstaxonomin i enlighet med K2/K3

Taxonomin för K3 baserar sin struktur och innehåll på K2-taxonomin som lanserades . Stora delar av begreppen från K2-taxonomin har kunnat återanvändas men för att uppfylla krav i årsredovisningslagen, vägledningen för K3 (BFNAR 2012:1), FAR RedR 1 och tillämpning i programvaror samt hos redovisnings-/revisionsbyråer så har ett flertal nya begrepp lagts till.

K2-taxonomi har uppdaterats med förtydliganden av standard- och dokumentationsrubriker plus några justeringar i referenser. Taxonomins övergipande struktur och innehåll är lika med den befintliga FINAL-versionen() förutom ändringar på två begrepp samt anpassade namnrymder och filnamn.

Information om ändringarna på rubriker, referenser och begrepp mellan de två versionerna finns dokumenterade i en ändringslogg som har publicerats tillsammans med övrig dokumentation kring taxonomierna.

Arbetet med Public Working Draft (PWD)-versionen har pågått från oktober 2017 till april 2018. Arbetet har bedrivits som samverkansprojekt omfattande ett flertal myndigheter. Deltagande myndigheter är Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och Bolagsverket.

Taxonomin har statusen Public Working Draft (PWD) och är för närvarande under granskning. Perioden sträcker sig mellan 2 maj och 30 juni 2018 och den slutgiltiga FINAL-versionen planeras att lanseras under oktober 2018.

Om årsredovisningstaxonomin i enlighet med K2

Taxonomin baseras på den tidigare K2-taxonomin men har uppdaterats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10. Arbetet har pågått under 2017 och har bedrivits som samverkansprojekt med ett flertal myndigheter. De myndigheter som deltagit i arbetet är Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen, Statistiska Centralbyrån och Bolagsverket.

För att bedöma kvalitet och användbarhet så genomfördes en Internal Working Draft (IWD)-period mellan 20 april och 7 maj inom projektgruppen. Därefter genomfördes Public Working Draft (PWD)-period mellan 29 maj och 13 augusti för att addressera externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 30 september 2017.

Information kring K2-taxonomin

För att få en introduktion och fördjupning i utvecklingsarbetet, se Guide till den svenska årsredovisningstaxonomin och Arkitekturbeskrivning för den svenska årsredovisningstaxonomin.

För en förståelse för processen med utveckling och förvaltning av taxonomier, se Utveckling och förvaltning av taxonomier. Dokumentet togs fram under det tidigare taxonomiprojektet i samarbete mellan XBRL Sweden och Bolagsverket.

Om revisionsberättelsetaxonomi för aktiebolag utan koncern

Taxonomin har tagits fram under 2017 där FAR har ansvarat för klassificeringen av innehållet i revisionsberättelsen som baseras på aktiebolagslagen, RevR 700, RevR 705 och RevU 2.

Klassificeringen har diskuterats under en Internal Working Draft (IWD)-period inom FARs policygrupp för revision för att adressera kvalitet och användbarhet. Klassificeringen har under IWD-perioden därefter vidarebearbetats av FARs sekretariat med stöd av representanter från föreningen XBRL Sweden, varpå taxonomin fastställts i samarbete mellan FAR och Bolagsverket. Därefter har en Public Working Draft (PWD)-period genomförts mellan 29 maj och 13 augusti för att adressera externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 30 september 2017.

Information kring revisionsberättelsetaxonomin

För att få en introduktion och fördjupning i utvecklingsarbetet, se Introduktion taxonomi revisionsberättelse.

För en förståelse för processen med utveckling och förvaltning av taxonomier, se Utveckling och förvaltning av taxonomier. Dokumentet togs fram under det tidigare taxonomiprojektet i samarbete mellan XBRL Sweden och Bolagsverket.

Om faställelseintygstaxonomi för aktiebolag

Taxonomin kravställdes och implementerades under maj-juni 2017 med Bolagsverket som ansvarig. Innehållet baseras på 8 kapitlet och 3 paragrafen i årsredovisningslagen. Lagparagrafen anger att en styrelseledamot eller den verkställande direktören ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Den anger även att uppgift ska lämnas om fastställelsedagen (årsstämma) och uppgift om bolagsstämmans (årsstämmans) beslut beträffande bolagets vinst eller förlust samt intygande att kopia överensstämmer med originalet av handlingarna.

För att bedöma kvalitet och användbarhet så har en Internal Working Draft (IWD)-period genomförts mellan 29 maj och 12 juni. Därefter genomfördes Public Working Draft (PWD)-period mellan 29 maj och 13 augusti för att addressera externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 30 september 2017.

Om taxonomi för utökad information

Taxonomin togs fram efter synpunkter från ett flertal aktörerer i samband med Public Working Draft (PWD) perioden. Den möjliggör taggning av information som saknas i de befintliga svenska taxonomierna men som anses viktig vid maskinell analys. Taxonomin innehåller strukturer för att tagga information som rubrikändringar, odefinierade begrepp och notkopplingar.

Då önskemålen kom fram i samband med Public Working Draft (PWD)-perioden så har inte de normala granskningsperioder tillämpas utan kvalitetsäkring har skett av projektgruppen. Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 30 september 2017.

Information om taxonomi för utökad information

För en fördjupad beskrivning av taxonomin Beskrivning av taxonomin för utökad information.