Taxonomier.se

Årsredovisning enligt K2-regelverket (2017)

Ändamål och omfattning
Taxonomin representerar ett aktiebolags svenska årsredovisning upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), även kallad K2.
Version
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Uppdatering av två presentationsrubriker under "Totalt" för "Specifikation av förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2" samt en under "Undertecknande av årsredovisning". Tillägg av tre lagreferenser för "Undertecknande av årsredovisning.
Uppdatering av två presentationsrubriker i "Specifikation av förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2" samt tillägg av ett begrepp i noten "Uppskrivningsfond"
Omfattande uppdatering av standard- och dokumentationsrubriker för att tydligöra förväntat värde i instansdokument vid upprättande och tolkning. Uppdateringen omfattar även justering av ett fåtal BAS-konto referenser samt borttag av validering för obligatoriska begrepp i en tuple. Samtliga ändringar är bakåtkompatibla och inga förändringar krävs i programvaror.
Utökning av begrepp i vallista ”Löpande bokföringen avslutas med mening” med alternativet "Likvidatorn avger följande årsredovisning".
Ändringar kopplade till datering av undertecknande i årsredovisningen baserat på Bokföringsnämndens beslut den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledningar.
Länk till Ändringslogg för K2-taxonomin
Taxonomistatus
FINAL
Utvecklad av
Samarbete mellan Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen
XBRL-specifikation
XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Dokumentation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Årsredovisning med resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/risbs/2017-09-30/se-k2-risbs-2017-09-30.xsd
Årsredovisning med resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/risab/2017-09-30/se-k2-risab-2017-09-30.xsd
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/raibs/2017-09-30/se-k2-raibs-2017-09-30.xsd
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/raiab/2017-09-30/se-k2-raiab-2017-09-30.xsd
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/full/2017-09-30/se-k2-full-2017-09-30.xsd
Namnrymder och prefix
Årsredovisning med resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/risbs/2017-09-30
Prefix
se-k2-risbs
Årsredovisning med resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/risab/2017-09-30
Prefix
se-k2-risab
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/raibs/2017-09-30
Prefix
se-k2-raibs
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/raiab/2017-09-30
Prefix
se-k2-raiab
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/full/2017-09-30
Prefix
se-k2-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence