Taxonomier.se

Välkommen till taxonomier.se

Webbplatsen innehåller information om publika taxonomier framtagna genom ett samarbete mellan Bolagsverket, Bokföringsnämnden, FAR, Finansinspektionen, Skatteverket och statistikmyndigheten SCB. Mer information om webbplatsen samt samverkan finns på sidan Om webbplatsen.

Nyheter

Från årsskiftet 2023 stödjer Bolagsverket inte längre äldre versioner

Bolagsverket tjänst ”Lämna in årsredovisningen digitalt” kommer från årsskiftet 2023 sluta stödja två äldre versioner av taxonomier, mer information finns på sidan Taxonomier med status FINAL.

Presentation från möte TaxSam Företag – mot framtiden

Presentation från den där TaxSam Företags representanter berättade om samarbetet, framtida aktiviteter, nytta och möjligheter med de begreppskataloger (taxonomier) som finns inom olika områden som rör företag, exempelvis finansiell information. Länk till presentation TaxSam Företag – mot framtiden

FINAL-version av Bilagor till Inkomstdeklaration 2

Ny version av Skatteverkets Bilagor till Inkomstdeklaration 2 har publicerats. Mer information om taxonomin finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

Exempel för företagsekonomisk statistikrapportering

Uppdaterade och nya exempel för företagsekonomisk statistikrapportering finns tillgängliga via sidan Exempel - Företagsekonomisk statistikrapportering.

Presentation lanseringsmöte

Nerladdningsbar version av presentation för lanseringmöte lanseringsmote-taxonomier-20230307.pdf med följade innehåll:

Publicering av FINAL-version för företagsekonomisk statistikrapportering

Statistikmyndigheten SCB publicerar ny FINAL-version av taxonomin för kvartalsvis statistikrapportering . Den nya versionen omfattar två nya delrapporter; specifikationer av kundfordringar, leverantörsskulder m.m. respektive finansiella tillgångar och skulder. Dokumentation, exempelfiler etc. kommer att uppdateras löpande fram till lanseringsmötet. Mer information finns på sidan Taxonomier med status FINAL.

Ny FINAL-version av Inkomstdeklaration 2

Ny version av Skatteverkets Inkomstdeklaration 2 har publicerats. Mer information om taxonomin finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

FINAL-version av fastställelseintyg för ESEF-företag

Slutgiltig version av fristående fastställelseintyg avseende aktiebolags års- och koncernredovisning upprättade enligt ESEF har publicerats. Mer information om taxonomin finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

Avvikelse i års- och koncernredovisning enligt K3

Vi har blivit uppmärksammade på ett fel i noten Fond för verkligt värde (Upplysning till balansräkningen) som finns i K3-taxonomierna för årsredovisning respektive koncernredovisning. Taxonomierna kommer att uppdateras under hösten , mer detaljerad information om avvikelsen finns på respektive detaljsida som nås via: Taxonomier med status FINAL.

Nyhetsarkiv