Taxonomier.se

Välkommen till taxonomier.se

Webbplatsen innehåller information om publika taxonomier framtagna genom ett samarbete mellan Bolagsverket, Bokföringsnämnden, FAR, Finansinspektionen, Skatteverket och statistikmyndigheten SCB. Mer information om webbplatsen samt samverkan finns på sidan Om webbplatsen.

Nyheter

Publicering av FINAL-version för företagsekonomisk statistikrapportering

Statistikmyndigheten SCB publicerar ny FINAL-version av taxonomin för kvartalsvis statistikrapportering . Den nya versionen omfattar två nya delrapporter; specifikationer av kundfordringar, leverantörsskulder m.m. respektive finansiella tillgångar och skulder. Dokumentation, exempelfiler etc. kommer att uppdateras löpande fram till lanseringsmötet. Mer information finns på sidan Taxonomier med status FINAL.

Inbjudan till lanserings- och informationsmöte via Skype

Den lanseras FINAL-version av Företagsekonomisk statistikrapportering avseende kvartal (FEKQ) samt en publik granskningsversion (PWD) av bilagor till inkomstdeklaration 2 (INK 2). Mötet informerar även om några mindre korrigeringar i 2021-års version av K2/K3 samt allmän status i taxonomisamarbetet och hos respektive myndighet. Anmälan sker på Bolagsverkets webbplats.

Ny FINAL-version av Inkomstdeklaration 2

Ny version av Skatteverkets Inkomstdeklaration 2 har publicerats. Mer information om taxonomin finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

FINAL-version av fastställelseintyg för ESEF-företag

Slutgiltig version av fristående fastställelseintyg avseende aktiebolags års- och koncernredovisning upprättade enligt ESEF har publicerats. Mer information om taxonomin finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

Avvikelse i års- och koncernredovisning enligt K3

Vi har blivit uppmärksammade på ett fel i noten "Fond för verkligt värde" ("Upplysning till balansräkningen") som finns i K3-taxonomierna för årsredovisning respektive koncernredovisning. Taxonomierna kommer att uppdateras under hösten , mer detaljerad information om avvikelsen finns på respektive detaljsida som nås via: Taxonomier med status FINAL.

FINAL-version av Inkomstdeklaration 2

Slutgiligt version av Skatteverkets Inkomstdeklaration 2 har publicerats. Mer information om taxonomin finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

Engelsk rubriker i -års version av årsredovisningar enligt K2

Befintlig version av K2 har uppdateras med engelska rubriker. Mer information om uppdateringen finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

Nyhetsarkiv