Taxonomier.se

Taxonomier med status FINAL

Här finns information kring sökvägar, exempel och dokumentation för taxonomierna med statusen FINAL. Taxonomier har genomgått fastslagen process för granskning och kan tillämpas i exempelvis Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisning.

Taxonomipaket

Samtliga taxonomirapporter samt versioner kan laddas ner som ett taxonomipaket i ZIP-format. De finns tillängliga på sidan Taxonomipaket för taxonomier med status FINAL.

Inkomstdeklaration

Års- och koncernredovisning för aktiebolag

Revisionsberättelse för aktiebolag

Fastställelseintyg för aktiebolags års- och koncernredovisning

Utökad information

Företagsekonomisk statistikrapportering

Exempel

Exempel i form av instansdokument i iXBRL/XBRL format finns på samlingssidan för exempel vilken nås via navigeringen i toppmenyn eller via denna länk.