Taxonomier.se

Revisionsberättelse för aktiebolag med koncernredovisning (2020)

Ändamål och omfattning
Revisionsberättelse med koncernredovisning

Taxonomin representerar en revisionsberättelse upprättad i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), RevR 700 Revisionsberättelsens utformning, RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen och RevR 13 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag. Uppställningsformen är hämtad från RevR 700, exempel 2 Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, kassaflödesanalys upprättas för både moderbolag och koncern med tillägg av avsnitt för upplysningar, anmärkningar och likvidation.

I taxonomin finns även stöd för avsnitten Särskilt betydelsefulla områden i enlighet med RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten i enlighet med RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten samt Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Taxonomin är tillämpbar för revisionsberättelser som avser årsredovisningar och koncernredovisningar upprättade i enlighet med K3.

Kommentar
Observera att taxonomin inte innehåller några färdiga mallar med texter för revisionsberättelsens olika avsnitt.
Version / Taxonomistatus
/ FINAL
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Ägare / Utvecklad av
FAR AB / FAR AB i samverkan med Bolagsverket
Kontakt(er)
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Revisionsberättelse med koncernredovisning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/ar/rarc/2020-12-01/se-ar-rarc-2020-12-01.xsd
Namnrymder och prefix
Revisionsberättelse med koncernredovisning
Namnrymd
http://www.far.se/se/fr/ar/rarc/2020-12-01
Prefix
se-ar-rarc

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence
Copyright © FAR AB