Taxonomier.se

Ändringslogg för K2-taxonomin ()

Ändringsloggen dokumenterar korrigeringar av taxonomin som bedöms nödvändiga eller tillför värde utan att det motiverar en versionsändring. Korrigeringarna som dokumenteras här påverkar inte grundstrukturen med namnrymder eller sökvägar.

Bedömning om detta på något sätt påverkar befintliga applikationer måste göras av respektive leverantör. Om man har laddat ned en lokal kopia av taxonomin rekommenderas att ladda ned den uppdaterade taxonomin från föreningens hemsida efter att uppdateringen har skett.

Sammanfattning av uppdateringshistorik

Taxonomin publiceras som FINAL
Tillägg av begrepp "Redovisnings- och värderingsprinciper" samt komplettering av referenser.
Ändringar kopplade till datering av undertecknande i årsredovisningen baserat på Bokföringsnämndens beslut den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledningar.
Tillägg av begrepp "Bunden överkursfond" vid summering (calculation) av "Bundet eget kapital" i delrapport "Förkortad balansräkning"
Tillägg av engelska rubriker samt mindre justering av referenser
Mindre justeringar av rubriker och referenser

Ändringar per uppdateringstillfälle

Uppdatering

Noter

Uppdatering

Detaljerad förteckning
Rubriker och referenser
Undertecknande av företrädare

Uppdatering

Summeringskontroll i förkortad balansräkning

Uppdatering

Tillägg av engelska rubriker samt mindre justering av refereser

Uppdatering

Mindre justeringar av rubriker och referenser
Detaljerad förteckning av uppdateringar finns i Excel-fil:
k2-andringslogg-2021-10-31-rev20230131.xlsx