Taxonomier.se

Årsredovisning enligt K2-regelverket ()

Ändamål och omfattning
Taxonomin representerar ett aktiebolags svenska årsredovisning upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), även kallad K2.
Version / Taxonomistatus
/ FINAL
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Tillägg av begrepp "Redovisnings- och värderingsprinciper" samt komplettering av referenser.
Ändringar kopplade till datering av undertecknande i årsredovisningen baserat på Bokföringsnämndens beslut den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledningar.
Tillägg av begrepp "Bunden överkursfond" vid summering (calculation) av "Bundet eget kapital" i delrapport "Förkortad balansräkning"
Tillägg av engelska rubriker samt mindre justering av referenser
Mindre justeringar av rubriker och referenser
Rättning av stavfel i rubriker
Länk till Ändringslogg för K2-taxonomin 2021
Utvecklad av
Samarbete mellan Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen
XBRL-specifikation
XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
emsdiar@bolagsverket.se
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Årsredovisning med resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/risbs/2021-10-31/se-k2-risbs-2021-10-31.xsd
Årsredovisning med resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/risab/2021-10-31/se-k2-risab-2021-10-31.xsd
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/raibs/2021-10-31/se-k2-raibs-2021-10-31.xsd
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och förkortad balansräkning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/raiab/2021-10-31/se-k2-raiab-2021-10-31.xsd
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/full/2021-10-31/se-k2-full-2021-10-31.xsd
Namnrymder och prefix
Årsredovisning med resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/risbs/2021-10-31
Prefix
se-k2-risbs
Årsredovisning med resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/risab/2021-10-31
Prefix
se-k2-risab
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/raibs/2021-10-31
Prefix
se-k2-raibs
Årsredovisning med förkortad resultaträkning och förkortad balansräkning
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/raiab/2021-10-31
Prefix
se-k2-raiab
Årsredovisning med samtliga uppställningsformer
Namnrymd
http://www.taxonomier.se/se/fr/gaap/k2/full/2021-10-31
Prefix
se-k2-full

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence