Taxonomier.se

Ändringslogg för K2-taxonomin ()

Ändringsloggen dokumenterar korrigeringar av taxonomin som bedöms nödvändiga eller tillför värde utan att det motiverar en versionsändring. Korrigeringarna som dokumenteras här påverkar inte grundstrukturen med namnrymder eller sökvägar.

Bedömning om detta på något sätt påverkar befintliga applikationer måste göras av respektive leverantör. Om man har laddat ned en lokal kopia av taxonomin rekommenderas att ladda ned den uppdaterade taxonomin från föreningens hemsida efter att uppdateringen har skett.

Sammanfattning av uppdateringshistorik

Taxonomin publiceras som FINAL
Uppdatering av två presentationsrubriker under "Totalt" för "Specifikation av förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2" samt en under "Undertecknande av årsredovisning". Tillägg av tre lagreferenser för "Undertecknande av årsredovisning"
Uppdatering av två presentationsrubriker i "Specifikation av förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2" samt tillägg av ett begrepp i noten "Uppskrivningsfond"
Omfattande uppdatering av standard- och dokumentationsrubriker för att tydligöra förväntat värde i instansdokument vid upprättande och tolkning. Uppdateringen omfattar även justering av ett fåtal BAS-konto referenser samt borttag av validering för obligatoriska begrepp i en tuple. Samtliga ändringar är bakåtkompatibla och inga förändringar krävs i programvaror.
Utökning av begrepp i vallista ”Löpande bokföringen avslutas med mening” med alternativet "Likvidatorn avger följande årsredovisning".
Ändringar kopplade till datering av undertecknande i årsredovisningen baserat på Bokföringsnämndens beslut den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledningar.

Ändringar per uppdateringstillfälle

Uppdatering

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse
Undertecknande av företrädare och revisionspåteckning
Undertecknande av företrädare och revisionspåteckning

Uppdatering

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse
Not Uppskrivningsfond

Uppdatering

Detaljerad förteckning
Rubriker
Referenser
Not andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Uppdatering

Löpande bokföringen avslutas med mening

Uppdatering

Detaljerad förteckning
Rubriker och referenser
Undertecknande av företrädare