Taxonomier.se

Revisionsberättelse för aktiebolag utan koncernredovisning (2020)

Ändamål och omfattning
Revisionsberättelse utan koncernredovisning

Taxonomin representerar en revisionsberättelse upprättad i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), RevR 700 Revisionsberättelsens utformning, RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen och RevR 13 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag. Uppställningsformen är hämtad från RevR 700, exempel 1 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern.

I den senaste versionen har tillägg gjorts med avsnitten Särskilt betydelsefulla områden i enlighet med RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten i enlighet med RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten samt Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Taxonomin är tillämpbar både för revisionsberättelser som avser årsredovisningar upprättade i enlighet med K2 och K3.

Observera att taxonomin inte stödjer koncernredovisning.

Kommentar
Observera att taxonomin inte innehåller några färdiga mallar med texter för revisionsberättelsens olika avsnitt.
Version / Taxonomistatus
/ FINAL
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Ägare / Utvecklad av
FAR AB / FAR AB i samverkan med Bolagsverket
Kontakt(er)
Dokumentation
Innehållsspecifikation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Revisionsberättelse utan koncernredovisning
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/ar/rar/2020-12-01/se-ar-rar-2020-12-01.xsd
Namnrymder och prefix
Revisionsberättelse utan koncernredovisning
Namnrymd
http://www.far.se/se/fr/ar/rar/2020-12-01
Prefix
se-ar-rar

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence
Copyright © FAR AB