Taxonomier.se

Taxonomi Revisionsberättelse (2017)

Ändamål och omfattning

Taxonomin representerar en revisionsberättelse upprättad i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), RevR 700 Revisionsberättelsens utformning, RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen och RevR 13 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag. Uppställningsformen är hämtad från RevR 700, exempel 1 Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern.

Observera att taxonomin inte stödjer koncernredovisning.

Ägare
FAR AB
Version
Versionshistorik
Taxonomin publiceras som FINAL
Nytt begrepp (RevisornsYttrandeAvseendeLagstadgadeHallbarhetsrapporten) för revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Taxonomistatus
FINAL
Utvecklad av
FAR AB i samverkan med Bolagsverket
XBRL-specifikation
XBRL Specification version 2.1, daterad samt errata corretions daterad (Recommendation)
Kontakt(er)
Kommentarer
Observera att taxonomin inte innehåller några färdiga mallar med texter för revisionsberättelsens olika avsnitt.
Dokumentation
Exempel-filer
Nedladdningsbar version av taxonomin
Fysiska adresser till rapporttaxonomier
Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern
http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/ar/rar/2017-09-30/se-ar-rar-2017-09-30.xsd
Namnrymder och prefix
Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern
Namnrymd
http://www.far.se/se/fr/ar/rar/2017-09-30
Prefix
se-ar-rar

I nedanstående länk kan ni läsa information om copyright, licenser, garantier och ansvarsbegränsningar. Informationen är på engelska då standardregler som tillämpas är uppsatta av XBRL International.

Copyright and Licence
Copyright © FAR AB