Taxonomier.se

Nyheter

Nytt tillämpningsexempel för hantering av format-attribut

Nya exempel på hur format-attributet i iXBRL kan tillämpas vid presentation av värden med och utan tusentalsavgränsare. Länk till informationen finns längst ner på sidan Tillämpning.

Arkitekturbeskrivning för K3-taxonomin

Arkitekturbeskrivning för K3-taxonomin har publicerats på sidan Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K3.

Exempelfil med årsredovisning i enlighet med K3

Exempelfil för årsredovisning i enlighet med K3 har publicerats på sidan för exempel. Exemplet är en fullständig årsredovisning utan fastställelseintyg och revisionsberättelse.

Ny version av Guide till den svenska årsredovisningstaxonomin för K3

Dokumentet Guide till den svenska årsredovisningstaxonomin för K3 i enlighet med (BFNAR 2012:1) har publicerats på sidan Om taxonomierna. Dokumentet beskriver bakgrund, vägval samt ger en översiktlig introduktion av taxonomin.

Fastställelseintyg för K2 och K3 företag

Publicering av fastställelseintyg i FINAL-version som kan tillämpas för både K2 och K3-företag, mer information finns på Taxonomi för fastställelseintyg omfattande aktiebolag.

Publicering FINAL-version av K3-taxonomi

Slutgiltig FINAL-version av K3-taxonomin har publicerats, mer information finns på Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K3. Dokumentationen för K3-taxonomin kommer att uppdateras löpande fram till lanseringsmötet den 22 januari 2018.

Uppdatering befintlig FINAL-version av K2-taxonomin

Uppdatering befintlig FINAL-version () av K2-taxonomin har publicerats, mer information finns på Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2.

Uppdatering av K2-taxonomin för årsredovisning

Uppdatering av två presentationsrubriker i "Specifikation av förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2" samt tillägg av ett begrepp i noten "Uppskrivningsfond". Detaljerad information om ändringarna återfinns under Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2.

Uppdaterad version av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar

Version 0.5 av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar för e-tjänsten har publicerats och länk finns i FAQ.

Ny samlingsida för exempel samt nya och uppdaterade exempel

Ny samlignssida för exempelfiler samt uppdatering av befintliga exempel och nya med detaljerade exempel anpassade för tillämpningsanvisningarna. Länk till samlingssidan återfinns i meny eller här.

Uppdatering av K2-taxonomin för årsredovisning

Uppdatering av befintlig K2-taxonomi med tre stycken ändringar av presentationsrubriker samt tillägg av tre lagreferenser. Detaljerad information om ändringarna återfinns under Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2.

Exempel med tuples i årsredovisning

Publicerat exempel på årsredovisning med fiktiva värden som illustrerar taggning av tuples. Exemplet finns publicerad under exempel för årsredovisning med namnet Exempel 4 - Bolagsverket.

Beskrivning av taxonomin för utökad information

Beskrivning av taxonomin för utökad information har publicerats på Om taxonomierna och Taxonomi för utökad information.

Publicering av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar

Version 0.4 av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar för e-tjänsten har publicerats och länk finns i FAQ.

Publicering av exempel för Utökad information

Ett övergripande exempel som illustrerar hur taxonomin för utöka information kan tillämpas. Ytterligare mer specifika exempel samt dokumentation kommer att publiceras löpande. Exemplet finns publicerats på sidan Exempel - Taxonomi Utökad information.

Publicering av FINAL-versioner

De slutgiltiga(FINAL) versionerna av taxonomierna har publiceras. Mer information kring taxonomierna hittar ni nedan:

FAQ-sida med vanliga frågor

Vanliga frågorn kring taxonomier och tillämpning kommer att publiceras löpande på på sidan FAQ. Frågor som relaterar till Bolagsverkets tjänst kommer även fortsättningsvis att publiceras på sidan Digital inlämning av årsredovisning.