Taxonomier.se

Nyhetsarkiv

Uppdaterad taxonomi för årsredovisning enligt K2 och K3 samt koncernredovisning enligt K3

Utökning med begrepp så att likvidatorn kan avge års- och koncernredovisning. Mer information kring uppdateringen finns på respektive taxonomisida under Taxonomier.

Lanseringsmöte för taxonomier och tjänster

Presentation från lanseringsmöte den 26 januari 2021 omfattande information om nya taxonomier och tjänster samt allmän status kring pågående aktiviteter Lanseringsmöte - taxonomier och tjänster.

Fullständigt exempel för årsredovisning i enlighet med K3

Fullständigt exempel för års version omfattande årsredovisning, fastställelseintyg och revisionsberättelse finns nu tillgänglig på sidan Exempel för tillämpning av K3 i Bolagsverkets tjänst.

Publicering av FINAL-version för företagsekonomisk statistikrapportering

Publicering av nya taxonomier med version för företagsekonomisk statistikrapportering. Statistiktaxonomin omfattar rapporter för månads- och kvartalsvis rapportering till statistikmyndigheten SCB. Mer information kring de publicerade taxonomierna finns på sidorna Om taxonomierna och Taxonomier. Informationen kommer att uppdateras löpande med dokumentation och exempelfiler.

Publicering av FINAL-version för års- och koncernredovisning

Publicering av nya taxonomirapporter med version för upprättande av års- och koncernredovisning avseende K3 (BFNAR 2012:1). Den nya versionen omfattar rapporter för årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och fastställelseintyg. Mer information kring de publicerade taxonomierna finns på sidorna Om taxonomierna och Taxonomier. Informationen kommer att uppdateras löpande med dokumentation och exempel-filer.

Uppdaterad taxonomi för revisionsberättelse

Befintlig version har uppdaterats med ett nytt begrepp för revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Mer information finns på Taxonomi för revisionsberättelse.

Exempel med fastställd årsredovisning och revisionsberättelse i enlighet med K3

Fullständigt exempel med fastställd årsredovisning och revisionsberättelse i enlighet med K3 har publicerats på sidan för exempel.

Uppdaterad sidlayout för detaljerad taxonomi-information

Den detaljerade informationen för respektive taxonomi har fått en ny sidlayout. Uppdateringen har gjorts för att göra det enklare att hitta viktig information som dokumentation och exempel. Ni hittar den uppdaterade informationen här.

Utökning av dokumentation för K3-taxonomin

Ny dokumentation innehållande specifikation av beståndsdelar i rapporterna för K3-årsredovisningar samt motsvarande specifikation för basbegreppstaxonomier vilka tillämpas av rapporterna. Dokumenten finns publicerade på sidan Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K3.

Nytt tillämpningsexempel för hantering av format-attribut

Nya exempel på hur format-attributet i iXBRL kan tillämpas vid presentation av värden med och utan tusentalsavgränsare. Länk till informationen finns längst ner på sidan Tillämpning.

Arkitekturbeskrivning för K3-taxonomin

Arkitekturbeskrivning för K3-taxonomin har publicerats på sidan Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K3.

Exempelfil med årsredovisning i enlighet med K3

Exempelfil för årsredovisning i enlighet med K3 har publicerats på sidan för exempel. Exemplet är en fullständig årsredovisning utan fastställelseintyg och revisionsberättelse.

Ny version av Guide till den svenska årsredovisningstaxonomin för K3

Dokumentet Guide till den svenska årsredovisningstaxonomin för K3 i enlighet med (BFNAR 2012:1) har publicerats på sidan Om taxonomierna. Dokumentet beskriver bakgrund, vägval samt ger en översiktlig introduktion av taxonomin.

Fastställelseintyg för K2 och K3 företag

Publicering av fastställelseintyg i FINAL-version som kan tillämpas för både K2 och K3-företag, mer information finns på Taxonomi för fastställelseintyg omfattande aktiebolag.

Publicering FINAL-version av K3-taxonomi

Slutgiltig FINAL-version av K3-taxonomin har publicerats, mer information finns på Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K3. Dokumentationen för K3-taxonomin kommer att uppdateras löpande fram till lanseringsmötet den 22 januari 2018.

Uppdatering befintlig FINAL-version av K2-taxonomin

Uppdatering befintlig FINAL-version () av K2-taxonomin har publicerats, mer information finns på Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2.

Uppdatering av K2-taxonomin för årsredovisning

Uppdatering av två presentationsrubriker i "Specifikation av förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2" samt tillägg av ett begrepp i noten "Uppskrivningsfond". Detaljerad information om ändringarna återfinns under Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2.

Uppdaterad version av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar

Version 0.5 av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar för e-tjänsten har publicerats och länk finns i FAQ.

Ny samlingsida för exempel samt nya och uppdaterade exempel

Ny samlignssida för exempelfiler samt uppdatering av befintliga exempel och nya med detaljerade exempel anpassade för tillämpningsanvisningarna. Länk till samlingssidan återfinns i meny eller här.

Uppdatering av K2-taxonomin för årsredovisning

Uppdatering av befintlig K2-taxonomi med tre stycken ändringar av presentationsrubriker samt tillägg av tre lagreferenser. Detaljerad information om ändringarna återfinns under Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2.

Exempel med tuples i årsredovisning

Publicerat exempel på årsredovisning med fiktiva värden som illustrerar taggning av tuples. Exemplet finns publicerad under exempel för årsredovisning med namnet Exempel 4 - Bolagsverket.

Beskrivning av taxonomin för utökad information

Beskrivning av taxonomin för utökad information har publicerats på Om taxonomierna och Taxonomi för utökad information.

Publicering av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar

Version 0.4 av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar för e-tjänsten har publicerats och länk finns i FAQ.

Publicering av exempel för Utökad information

Ett övergripande exempel som illustrerar hur taxonomin för utöka information kan tillämpas. Ytterligare mer specifika exempel samt dokumentation kommer att publiceras löpande. Exemplet finns publicerats på sidan Exempel - Taxonomi Utökad information.

Publicering av FINAL-versioner

De slutgiltiga (FINAL) versionerna av taxonomierna har publiceras. Mer information kring taxonomierna hittar ni nedan:

FAQ-sida med vanliga frågor

Vanliga frågorn kring taxonomier och tillämpning kommer att publiceras löpande på på sidan FAQ. Frågor som relaterar till Bolagsverkets tjänst kommer även fortsättningsvis att publiceras på sidan Digital inlämning av årsredovisning.