Taxonomier.se

Nyheter

Ny frågeställning för PWD-versionen av 2018 års taxonomier

Frågeställningen relaterar till möjligheten med att skriva kommentarer/text i noter. Mer information finns på samlingssida för granskningsperioden Om granskningsperioden för K2/K3 2018 eller i dokumentet frageställning-kommentarsfalt-noter.pdf.

Rättning av PWD-version för K3

Rättning av OvrigaObeskattadeReserverTuple, var inte möjligt att registrera uppgifter på grund av felaktig "Content Model". Uppdaterad taxonomi samt ZIP-fil finns på deltaljsidan för K3

Uppdaterade exempel för tillämpning

Exemplen för tillämpning är numera flyttade till menyvalet Tillämpning. Informationen har uppdaterats med nya exempel som beskriver tillämpningen av iXBRLs sign-attribut.

Publicering av HTML-dokumentation för PWD-taxonomier

HTML-dokumentationen för Public Working Draft (PWD)-taxnomierna har publicerats och finns nu tillgänglig på informationssidan för K2 respektive K3 taxonomin.

PWD-period för K2 och K3-taxonomier

Mellan och pågår en Public Working Draft (PWD)-period omfattande en uppdaterad taxonomi för aktiebolag som är mindre företag och som tillämpar K2-regelverket (BFNAR 2016:10) samt en ny taxonomi för i huvudsak icke noterade företag som tillämpar K3-regelverket (BFN 2012:1), med undantag för koncernredovisning. En allmän beskrivning om taxonomierna finns på sidan Om taxonomierna och mer detaljerad information om taxonomier samt granskning finns under Taxonomier.

Uppdatering av K2-taxonomin för årsredovisning

Uppdatering av två presentationsrubriker i "Specifikation av förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2" samt tillägg av ett begrepp i noten "Uppskrivningsfond". Detaljerad information om ändringarna återfinns under Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2.

Uppdaterad version av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar

Version 0.5 av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar för e-tjänsten har publicerats och länk finns i FAQ.

Ny samlingsida för exempel samt nya och uppdaterade exempel

Ny samlignssida för exempelfiler samt uppdatering av befintliga exempel och nya med detaljerade exempel anpassade för tillämpningsanvisningarna. Länk till samlingssidan återfinns i meny eller här.

Uppdatering av K2-taxonomin för årsredovisning

Uppdatering av befintlig K2-taxonomi med tre stycken ändringar av presentationsrubriker samt tillägg av tre lagreferenser. Detaljerad information om ändringarna återfinns under Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2.

Exempel med tuples i årsredovisning

Publicerat exempel på årsredovisning med fiktiva värden som illustrerar taggning av tuples. Exemplet finns publicerad under exempel för årsredovisning med namnet Exempel 4 - Bolagsverket.

Beskrivning av taxonomin för utökad information

Beskrivning av taxonomin för utökad information har publicerats på Om taxonomierna och Taxonomi för utökad information.

Publicering av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar

Version 0.4 av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar för e-tjänsten har publicerats och länk finns i FAQ.

Publicering av exempel för Utökad information

Ett övergripande exempel som illustrerar hur taxonomin för utöka information kan tillämpas. Ytterligare mer specifika exempel samt dokumentation kommer att publiceras löpande. Exemplet finns publicerats på sidan Exempel - Taxonomi Utökad information.

Publicering av FINAL-versioner

De slutgiltiga(FINAL) versionerna av taxonomierna har publiceras. Mer information kring taxonomierna hittar ni nedan:

FAQ-sida med vanliga frågor

Vanliga frågorn kring taxonomier och tillämpning kommer att publiceras löpande på på sidan FAQ. Frågor som relaterar till Bolagsverkets tjänst kommer även fortsättningsvis att publiceras på sidan Digital inlämning av årsredovisning.