Taxonomier.se

Nyhetsarkiv

FINAL-version av Inkomstdeklaration 2

Slutgiligt version av Skatteverkets Inkomstdeklaration 2 har publicerats. Mer information om taxonomin finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

Engelsk rubriker i -års version av årsredovisningar enligt K2

Befintlig version av K2 har uppdateras med engelska rubriker. Mer information om uppdateringen finns tillgänglig via sidan Taxonomier med status FINAL.

Inbjudan till lansering av taxonomi och information om övriga företagsformer m.m., uppdaterad med länk till presentation

Det är dags för lansering av taxonomi för inkomstdeklaration 2 (INK 2) i form av en Public Working Draft (PWD) via Skype. Vi pratar även om övriga företagsformer för K2/K3-regelverken, K4/ESEF, företagsekonomisk statistikrapportering samt övriga nyheter runt taxonomierna. Anmälan sker på Bolagsverkets webbplats.

Nerladdningsbar version av lanseringmötets presentation lanseringsmote-taxonomier-pwd-20220307.pdf.

Uppdatering av -års företagsekonomisk statistikrapportering

Tillägg av referens för BAS-konto i årlig och kvartalsvis rapport avseende företagsekonomisk statistikrapportering. För mer information Taxonomier med status FINAL.

Uppdatering av -års version av årsredovisningar enligt K2

Tillägg av begrepp "Bunden överkursfond" vid summering (calculation) av "Bundet eget kapital" i delrapport "Förkortad balansräkning". Mer information Årsredovisning enligt K2-regelverket (2021).

Uppdatering exempel -års version av års- och koncernredovisning

Uppdatering av räkenskapsperiod till - i -års version av exempel för årsredovisningar enligt K2/K3 och koncernredovisning enligt K3. Exempel med förteckning av förändringarna är publicerade på sidan Exempel.

Uppdatering samtliga rapportversioner för årsredovisningar

Uppdatering gällande datering vid undertecknade av årsredovisningar för samtliga rapportversioner av årsredovisningar enligt K-regelverket (från till ). Inga andra rapporter än de gällande för årsredovisningar har uppdaterats, däremot har dokumentation och andra artefakter som delas med andra rapport uppdaterats.

Ändringen baseras på Bokföringsnämndens beslut från den om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledningar.

Exempel -års version av års- och koncernredovisning

Nya exempel för -års version av års- och koncernredovisningar enligt K2 och K3-regelverket har publicerats på sidan Exempel.

Presentation lanseringsmöte

Presentation för lanseringsmöte den omfattande information om uppdaterad taxonomi för K2, års- och koncernredovisning enligt K3 samt taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering avseende månad, kvartal och år, Lanseringsmöte - taxonomier.

Uppdaterad dokumentation och exempel

Nu har kompletterande dokumentation publicerats för de taxonomier som publicerades . Exempelfiler etc. kommer att uppdateras löpande fram till lanseringsmötet. Mer information finns på sidan Taxonomier.

Korrigering av K2

En korrigering av års K2 har genomförts omfattande tillägg av ett begrepp under Redovisningsprinciper samt komplettering med referenser. Mer information inklusive en mer omfattande beskrivning finns på sidan Årsredovisning enligt K2-regelverket (2021).

Publicerad FINAL-version

Nu har års FINAL-version inklusive grundläggande dokumentation publicerats. Den nya versionen omfattar taxonomirapporter för årsredovisning enligt K2, års- och koncernredovisning enligt K3 och företagsekonomisk statistikrapportering (FEK) omfattande månad, kvartal och år. Dokumentation, exempelfiler etc. kommer att uppdateras löpande fram till lanseringsmötet. Mer information finns på sidan Taxonomier.

Anmälan lanseringsmöte FINAL-versioner

Nu är det möjligt att anmäla sig till lanseringsmötet den omfattande års FINAL-versioner av taxonomier K2, K3 och FEK. Anmälan görs via Bolagsverkets webbplats, länk till anmälan.

Presentation lanseringsmöte (Public Working Draft)

Presentation för lanseringsmöte den omfattande information om uppdaterad taxonomi för K2 samt ny taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering avseende år, Lanseringsmöte - PWD-taxonomier.

Nytt utseende på taxonomier.se och PWD-versioner av taxonomier

Webbplatsen har uppdaterats med ett nytt utseende samt ny navigering med grupperad information och färre länkar. I huvudsak samma information som tidigare med tillägget för PWD-versioner för uppdaterad taxonomi för årsredovisning enligt K2-regelverket och företagsekonomisk statistikrapportering omfattande år. Se informationssida om granskningsperiod.

Tillämpningsexempel för års- och koncernredovisning enligt K3

Nu finns ett tillämpningsexempel för års- och koncernredovisning enligt K3. Se exempelsida för års- och koncernredovisning enligt K3.

Nya exempel för revisionsberättelser

Nu finns nya exempel för revisionsberättelser för årsredovisning enligt K3 och års- och koncernredovisning enligt K3 med taxonomiversion 2020-12-01. Se exempelsida för revisionsberättelser.

Uppdaterad taxonomi för årsredovisning enligt K2 och K3 samt koncernredovisning enligt K3

Utökning med begrepp så att likvidatorn kan avge års- och koncernredovisning. Mer information kring uppdateringen finns på respektive taxonomisida under Taxonomier.

Lanseringsmöte för taxonomier och tjänster

Presentation från lanseringsmöte den 26 januari 2021 omfattande information om nya taxonomier och tjänster samt allmän status kring pågående aktiviteter Lanseringsmöte - taxonomier och tjänster.

Fullständigt exempel för årsredovisning i enlighet med K3

Fullständigt exempel för års version omfattande årsredovisning, fastställelseintyg och revisionsberättelse finns nu tillgänglig på sidan Exempel - Årsredovisning i enlighet med K3.

Publicering av FINAL-version för företagsekonomisk statistikrapportering

Publicering av nya taxonomier med version för företagsekonomisk statistikrapportering. Statistiktaxonomin omfattar rapporter för månads- och kvartalsvis rapportering till statistikmyndigheten SCB. Mer information kring de publicerade taxonomierna finns på sidorna Om taxonomierna och Taxonomier. Informationen kommer att uppdateras löpande med dokumentation och exempelfiler.

Publicering av FINAL-version för års- och koncernredovisning

Publicering av nya taxonomirapporter med version för upprättande av års- och koncernredovisning avseende K3 (BFNAR 2012:1). Den nya versionen omfattar rapporter för årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och fastställelseintyg. Mer information kring de publicerade taxonomierna finns på sidorna Om taxonomierna och Taxonomier. Informationen kommer att uppdateras löpande med dokumentation och exempel-filer.

Uppdaterad taxonomi för revisionsberättelse

Befintlig version har uppdaterats med ett nytt begrepp för revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Mer information finns på Taxonomi för revisionsberättelse.

Exempel med fastställd årsredovisning och revisionsberättelse i enlighet med K3

Fullständigt exempel med fastställd årsredovisning och revisionsberättelse i enlighet med K3 har publicerats på sidan för exempel.

Uppdaterad sidlayout för detaljerad taxonomi-information

Den detaljerade informationen för respektive taxonomi har fått en ny sidlayout. Uppdateringen har gjorts för att göra det enklare att hitta viktig information som dokumentation och exempel. Ni hittar den uppdaterade informationen här.

Utökning av dokumentation för K3-taxonomin

Ny dokumentation innehållande specifikation av beståndsdelar i rapporterna för K3-årsredovisningar samt motsvarande specifikation för basbegreppstaxonomier vilka tillämpas av rapporterna. Dokumenten finns publicerade på sidan Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K3.

Nytt tillämpningsexempel för hantering av format-attribut

Nya exempel på hur format-attributet i iXBRL kan tillämpas vid presentation av värden med och utan tusentalsavgränsare. Länk till informationen finns längst ner på sidan Tillämpning.

Arkitekturbeskrivning för K3-taxonomin

Arkitekturbeskrivning för K3-taxonomin har publicerats på sidan Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K3.

Exempelfil med årsredovisning i enlighet med K3

Exempelfil för årsredovisning i enlighet med K3 har publicerats på sidan för exempel. Exemplet är en fullständig årsredovisning utan fastställelseintyg och revisionsberättelse.

Ny version av Guide till den svenska årsredovisningstaxonomin för K3

Dokumentet Guide till den svenska årsredovisningstaxonomin för K3 i enlighet med (BFNAR 2012:1) har publicerats på sidan Om taxonomierna. Dokumentet beskriver bakgrund, vägval samt ger en översiktlig introduktion av taxonomin.

Fastställelseintyg för K2 och K3 företag

Publicering av fastställelseintyg i FINAL-version som kan tillämpas för både K2 och K3-företag, mer information finns på Taxonomi för fastställelseintyg omfattande aktiebolag.

Publicering FINAL-version av K3-taxonomi

Slutgiltig FINAL-version av K3-taxonomin har publicerats, mer information finns på Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K3. Dokumentationen för K3-taxonomin kommer att uppdateras löpande fram till lanseringsmötet den 22 januari 2018.

Uppdatering befintlig FINAL-version av K2-taxonomin

Uppdatering befintlig FINAL-version () av K2-taxonomin har publicerats, mer information finns på Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2.

Uppdatering av K2-taxonomin för årsredovisning

Uppdatering av två presentationsrubriker i "Specifikation av förändringar i ingående eget kapital vid övergång till K2" samt tillägg av ett begrepp i noten "Uppskrivningsfond". Detaljerad information om ändringarna återfinns under Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2.

Uppdaterad version av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar

Version 0.5 av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar för e-tjänsten har publicerats och länk finns i FAQ.

Ny samlingsida för exempel samt nya och uppdaterade exempel

Ny samlignssida för exempelfiler samt uppdatering av befintliga exempel och nya med detaljerade exempel anpassade för tillämpningsanvisningarna. Länk till samlingssidan återfinns i meny eller här.

Uppdatering av K2-taxonomin för årsredovisning

Uppdatering av befintlig K2-taxonomi med tre stycken ändringar av presentationsrubriker samt tillägg av tre lagreferenser. Detaljerad information om ändringarna återfinns under Taxonomi för årsredovisning i enlighet med K2.

Exempel med tuples i årsredovisning

Publicerat exempel på årsredovisning med fiktiva värden som illustrerar taggning av tuples. Exemplet finns publicerad under exempel för årsredovisning med namnet Exempel 1d, Endast exempel med taggning av tuples.

Beskrivning av taxonomin för utökad information

Beskrivning av taxonomin för utökad information har publicerats på Om taxonomierna och Taxonomi för utökad information.

Publicering av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar

Version 0.4 av Bolagsverkets tillämpningsanvisningar för e-tjänsten har publicerats och länk finns i FAQ.

Publicering av exempel för Utökad information

Ett övergripande exempel som illustrerar hur taxonomin för utöka information kan tillämpas. Ytterligare mer specifika exempel samt dokumentation kommer att publiceras löpande. Exemplet finns publicerats på sidan Tillämpningsexempel för taggning med Inline XBRL.

Publicering av FINAL-versioner

De slutgiltiga (FINAL) versionerna av taxonomierna har publiceras. Mer information kring taxonomierna hittar ni nedan:

FAQ-sida med vanliga frågor

Vanliga frågorn kring taxonomier och tillämpning kommer att publiceras löpande på på sidan FAQ. Frågor som relaterar till Bolagsverkets tjänst kommer även fortsättningsvis att publiceras på sidan Digital inlämning av årsredovisning.