Taxonomier.se

Om taxonomierna

Inkomstdeklaration

Års- och koncernredovisning för aktiebolag

Revisionsberättelse för aktiebolag

Fastställelseintyg för aktiebolags års- och koncernredovisning

Utökad information

Företagsekonomisk statistikrapportering

Övrigt

Inkomstdeklaration 2

Om version 2022-09-12

Taxonomin baseras helt på innehållet i Inkomstdeklaration 2 utgåva 31. Begrepp från årsredovisningstaxonomierna har återanvänts och kompletterats med begrepp som behövs för deklarationsändamål.

Arbetet har pågått under 2022 och har bedrivits i samarbete med ett flertal myndigheter. De myndigheter som deltagit i arbetet är Skatteverket, Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket.

För att bedöma kvalitet och användbarhet så genomfördes en Internal Working Draft (IWD)-period under våren 2022 inom myndighetssamarbetet.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 14 september 2022.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för INK2-taxonomin.

Om version 2022-05-24

Taxonomin baseras helt på innehållet i Inkomstdeklaration 2 utgåva 30. Begrepp från årsredovisningstaxonomierna har återanvänts och kompletterats med begrepp som behövs för deklarationsändamål.

Arbetet har pågått under - och har bedrivits i samarbete med ett flertal myndigheter. De myndigheter som deltagit i arbetet är Skatteverket, Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket.

För att bedöma kvalitet och användbarhet så genomfördes en Internal Working Draft (IWD)-period mellan och inom myndighetssamarbetet. Därefter genomfördes en Public Working Draft (PWD)-period mellan 7 mars och 7 april 2022 för granskning av externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den .

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för INK2-taxonomin.

Årsredovisning för aktiebolag enligt K2-regelverket

Om version 2021-10-31

Taxonomin baseras på den K2-taxonomi som togs fram 2009 och K2-taxonomin version .

Taxonomin följer kraven i årsredovisningslagen och vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

Arbetet har pågått under 2021 och har bedrivits i samarbete med ett flertal myndigheter. De myndigheter som deltagit i arbetet är Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen, Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket.

För att bedöma kvalitet och användbarhet så genomfördes en Internal Working Draft (IWD)-period mellan mars och april 2021 inom myndighetssamarbete. Därefter genomfördes Public Working Draft (PWD)-period mellan 17 maj och 14 juni 2021 för att adressera externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den .

Taxonomin uppdaterades den med engelska rubriker.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för K2-taxonomin.

Om version 2017-09-30

Taxonomin baseras på den tidigare K2-taxonomin men har uppdaterats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10. Arbetet har pågått under 2017 och har bedrivits som samverkansprojekt med ett flertal myndigheter. De myndigheter som deltagit i arbetet är Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen, Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket.

För att bedöma kvalitet och användbarhet så genomfördes en Internal Working Draft (IWD)-period mellan 20 april och 7 maj inom projektgruppen. Därefter genomfördes Public Working Draft (PWD)-period mellan 29 maj och 13 augusti för att adressera externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 30 september 2017.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för K2-taxonomin.

Årsredovisning för aktiebolag enligt K3-regelverket

Om version 2021-10-31

Strukturen och innehållet i taxonomin för K3 baseras på K2-taxonomin som lanserades 2017-09-30 och K3-taxonomin med versioner och . Merparten av begreppen i K2- och K3-taxonomierna har återanvänts. Det är mycket små ändringar som gjorts jämfört med K3-version 2020-12-01, för att anpassa återanvändning av begrepp i olika regelverk och som inte påverkar tillämpningen.

Taxonomin följer kraven i årsredovisningslagen, vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), FAR:s rekommendation RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag samt tillämpning i form av mallar i programvaror och hos redovisnings-/revisionsbyråer.

Observera att taxonomin inte stödjer koncernredovisning.

Arbetet påbörjades under våren 2021. Det har bedrivits i samarbete med ett flertal myndigheter. Myndigheterna som aktivt deltagit i processen är Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen, Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 31 oktober 2021.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för K3-taxonomin.

Om version 2020-12-01

Strukturen och innehållet i taxonomin för K3 baseras på K2-taxonomin som lanserades 2017-09-30 och K3-taxonomin version . Merparten av begreppen i K2- och K3-taxonomierna har återanvänts.

Taxonomin följer kraven i årsredovisningslagen, vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), FAR:s rekommendation RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag samt tillämpning i form av mallar i programvaror och hos redovisnings-/revisionsbyråer.

Observera att taxonomin inte stödjer koncernredovisning.

Arbetet påbörjades under hösten 2019 och har pågått under hela 2020. Det har bedrivits som samverkansprojekt med ett flertal myndigheter. Myndigheterna som aktivt deltagit i processen är Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen, Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket. Under perioden har också utveckling skett av en koncerntaxonomi enligt K3-regelverket.

För att bedöma kvalitet och användbarhet genomförde arbetsgruppen en Internal Working Draft (IWD)-period under mars-april 2020. En Public Working Draft (PWD)-version publicerades mellan 19 maj och 1 september 2020 för granskning av externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 16 december 2020.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för K3-taxonomin.

Om version 2018-12-17

Taxonomin för K3 baserar sin struktur och sitt innehåll på K2-taxonomin som lanserades och merparten av K2-begreppen har återanvänts för K3. Begreppen från K2 har anpassats för att förbättra återanvändningen samt för att följa kraven i årsredovisningslagen, vägledningen för K3 (BFNAR 2012:1), FAR RedR 1 samt tillämpning i form av mallar i programvaror och hos redovisnings-/revisionsbyråer. Utöver de uppdaterade begreppen så har fler än tusen nya begrepp lagts till för K3 samt antal befintliga begrepp har uppdaterats.

Observera att taxonomin inte stödjer koncernredovisning.

Arbetet påbörjades i slutet av 2017 och har pågått under hela 2018 och har bedrivits som samverkansprojekt med ett flertal myndigheter. Myndigheterna som aktivt deltagit i processen är Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen, Statistikmyndigheten SCB, och Bolagsverket. Under perioden har det funnits en löpande dialog med olika representanter från branschen.

För att bedöma kvalitet och användbarhet så genomförde arbetsgruppen en Internal Working Draft (IWD)-period under mars 2018 . En Public Working Draft (PWD)-version publicerades mellan 2 maj och 30 juni 2018 för granskning av externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 17 december 2018.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för K3-taxonomin.

Koncernredovisning för aktiebolag enligt K3-regelverket

Om version 2021-10-31

Strukturen och innehållet i taxonomin för K3-koncern baseras på K3-koncerntaxonomin version 2020-12-01. Merparten av begreppen i K3-taxonomin har återanvänts. Det är mycket små ändringar som gjorts jämfört med K3-version 2020-12-01, för att anpassa återanvändning av begrepp i olika regelverk och som inte påverkar tillämpningen.

Taxonomin följer kraven i årsredovisningslagen, vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), FAR:s rekommendation RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag samt tillämpning i form av mallar i programvaror och hos redovisnings-/revisionsbyråer.

Arbetet påbörjades under våren 2021. Det har bedrivits i samarbete med ett flertal myndigheter. Myndigheterna som aktivt deltagit i processen är Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen, Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket. Under perioden har också utveckling skett av en uppdaterad årsredovisningstaxonomi enligt K3-regelverket.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 31 oktober 2021.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för K3-koncerntaxonomin.

Om version 2020-12-01

Strukturen och innehållet i taxonomin för K3 koncern baseras på K3-taxonomin version 2020-12-01. Merparten av begreppen i K3-taxonomin har återanvänts.

Taxonomin följer kraven i årsredovisningslagen, vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), FAR:s rekommendation RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag samt tillämpning i form av mallar i programvaror och hos redovisnings-/revisionsbyråer.

Arbetet påbörjades under hösten 2019 och har pågått under hela 2020. Det har bedrivits som samverkansprojekt med ett flertal myndigheter. Myndigheterna som aktivt deltagit i processen är Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen, Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket. Under perioden har också utveckling skett av en årsredovisningstaxonomi enligt K3-regelverket.

För att bedöma kvalitet och användbarhet genomförde arbetsgruppen en Internal Working Draft (IWD)-period under mars-april 2020. En Public Working Draft (PWD)-version publicerades mellan 19 maj och 1 september 2020 för granskning av externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 16 december 2020.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för K3-koncerntaxonomin.

Revisionsberättelse för aktiebolag utan koncernredovisning

Om version 2020-12-01

Taxonomin bygger på den tidigare versionen av taxonomin för revisionsberättelse utan koncern och har tagits fram under 2020 där FAR har ansvarat för klassificeringen av innehållet i revisionsberättelsen. En Public Working Draft (PWD)-period har genomförts mellan 19 maj och 1 september för att adressera externa intressenter.

Taxonomin är nu möjlig att använda både för revisionsberättelsen som avser årsredovisningar upprättade i enlighet med K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1). I den senaste versionen har även stöd för avsnitten Särskilt betydelsefulla områden i enlighet med RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse och Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten i enlighet med RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten.

Den slutgiltiga FINAL-versionen av den uppdaterade taxonomin publicerades den 16 december 2020.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för revisionsberättelse utan koncernredovisning.

Om version 2017-09-30

Taxonomin har tagits fram under 2017 där FAR har ansvarat för klassificeringen av innehållet i revisionsberättelsen som baseras på aktiebolagslagen, RevR 700, RevR 705 och RevR 13.

I februari 2020 lades ett nytt begrepp till i taxonomin för revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Klassificeringen har diskuterats under en Internal Working Draft (IWD)-period inom FARs policygrupp för revision för att adressera kvalitet och användbarhet. Klassificeringen har under IWD-perioden därefter vidarebearbetats av FARs sekretariat med stöd av representanter från föreningen XBRL Sweden, varpå taxonomin fastställts i samarbete mellan FAR och Bolagsverket. Därefter har en Public Working Draft (PWD)-period genomförts mellan 29 maj och 13 augusti 2017 för att adressera externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 30 september 2017.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för taxonomin för revisionsberättelse.

Revisionsberättelse för aktiebolag med koncernredovisning

Om version 2020-12-01

Taxonomin bygger på taxonomin för revisionsberättelse utan koncern och har tagits fram under 2020 där FAR har ansvarat för klassificeringen av innehållet i revisionsberättelsen. En Public Working Draft (PWD)-period har genomförts mellan 19 maj och 1 september för att adressera externa intressenter.

Taxonomin representerar en revisionsberättelse upprättad i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), RevR 700 Revisionsberättelsens utformning, RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen och RevR 13 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag. Uppställningsformen är hämtad från RevR 700, exempel 2 Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen, kassaflödesanalys upprättas för både moderbolag och koncern med tillägg av avsnitt för upplysningar, anmärkningar och likvidation.

I taxonomin finns även stöd för avsnitten Särskilt betydelsefulla områden i enlighet med RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten i enlighet med RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten samt Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Taxonomin är tillämpbar för revisionsberättelser som avser årsredovisningar och koncernredovisningar upprättade i enlighet med K3.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 16 december 2020.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för revisionsberättelse med koncernredovisning.

Fastställelseintyg för aktiebolags årsredovisning

Om version 2020-12-01

Taxonomin kravställdes och implementerades under 2020 med Bolagsverket som ansvarig. Innehållet baseras på 8 kapitlet och 3 paragrafen i årsredovisningslagen. Lagparagrafen anger att en styrelseledamot eller den verkställande direktören ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Den anger även att uppgift ska lämnas om fastställelsedagen (årsstämma) och uppgift om bolagsstämmans (årsstämmans) beslut beträffande bolagets vinst eller förlust samt intygande att kopia överensstämmer med originalet av handlingarna.

Taxonomin bygger sin struktur och sitt innehåll från tidigare version (2017-09-30).

Observera att taxonomin inte stödjer fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

För att bedöma kvalitet och användbarhet genomförde arbetsgruppen en Internal Working Draft (IWD)-period under mars-april 2020. En Public Working Draft (PWD)-version publicerades mellan 19 maj och 1 september 2020 för granskning av externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 16 december 2020.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för taxonomin för fastställelseintyg.

Om version 2018-12-17

Taxonomin representerar ett fastställelseintyg för aktiebolag. En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Det gör hen i ett speciellt intyg som kallas fastställelseintyg som finns på årsredovisningen. Intyget ska även innehålla datum för årsstämman samt uppgifter om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats samt intygar att kopia överensstämmer med originalhandlingarna.

Taxonomin bygger sin struktur och sitt innehåll från tidigare version (2017-09-30).

Taxonomin är en ny generell taxonomirapport för K2 och K3 företag som publicerades med statusen FINAL . Taxonomin stödjer inte koncernredovisning.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för taxonomin för fastställelseintyg.

Om version 2017-09-30

Taxonomin kravställdes och implementerades under maj-juni 2017 med Bolagsverket som ansvarig. Innehållet baseras på 8 kapitlet och 3 paragrafen i årsredovisningslagen. Lagparagrafen anger att en styrelseledamot eller den verkställande direktören ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Den anger även att uppgift ska lämnas om fastställelsedagen (årsstämma) och uppgift om bolagsstämmans (årsstämmans) beslut beträffande bolagets vinst eller förlust samt intygande att kopia överensstämmer med originalet av handlingarna.

Observera att taxonomin inte stödjer fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

För att bedöma kvalitet och användbarhet har en Internal Working Draft (IWD)-period genomförts mellan 29 maj och 12 juni. Därefter genomfördes Public Working Draft (PWD)-period mellan 29 maj och 13 augusti för att addressera externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 30 september 2017.

I december 2020 kompletterades taxonomin med möjlighet för likvidator att skriva under intyget.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för taxonomin för fastställelseintyg.

Fastställelseintyg för aktiebolags årsredovisning och koncernredovisning

Om version 2020-12-01

Taxonomin kravställdes och implementerades under 2020 med Bolagsverket som ansvarig. Innehållet baseras på 8 kapitlet och 3 paragrafen i årsredovisningslagen. Lagparagrafen anger att en styrelseledamot eller den verkställande direktören ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Den anger även att uppgift ska lämnas om fastställelsedagen (årsstämma) och uppgift om bolagsstämmans (årsstämmans) beslut beträffande bolagets vinst eller förlust samt intygande att kopia överensstämmer med originalet av handlingarna.

Taxonomin bygger sin struktur och sitt innehåll från intyget från aktiebolag version 2020-12-01 och har kompletterats med fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

För att bedöma kvalitet och användbarhet genomförde arbetsgruppen en Internal Working Draft (IWD)-period under mars-april 2020. En Public Working Draft (PWD)-version publicerades mellan 19 maj och 1 september 2020 för granskning av externa intressenter.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 16 december 2020.

Mer detaljerad information kring taxonomin finns publicerad på informationssidan för taxonomin för fastställelseintyg.

Utökad information

Om version 2017-09-30

Taxonomin togs fram efter synpunkter från ett flertal aktörer i samband med Public Working Draft (PWD) perioden. Den möjliggör taggning av information som saknas i de befintliga svenska taxonomierna men som anses viktig vid maskinell analys. Taxonomin innehåller strukturer för att tagga information som rubrikändringar, odefinierade begrepp och notkopplingar.

Då önskemålen kom fram i samband med Public Working Draft (PWD)-perioden så har inte de normala granskningsperioderna tillämpats utan kvalitetssäkring har skett av projektgruppen. Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 30 september 2017.

Mer detaljerad information finns publicerad på informationssidan för taxonomin för utökad information.

Företagsekonomisk statistikrapportering för månad, kvartal och år (statistiktaxonomi)

Statistikmyndigheten SCB:s arbete med statistiktaxonomin har pågått under flera år, parallellt med utvecklingen av årsredovisningstaxonomierna inom samverkansprojektet kopplat till regeringsuppdragen för digital ingivning av årsredovisning.

Utvecklingen av statistiktaxonomin har bedrivits i samverkan mellan SCB och Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Finansinspektionen och Skatteverket.

Taxonomin för digital inlämning av företagsekonomiska uppgifter till SCB består av tre delar; månadsvis rapportering, kvartalsvis rapportering och årsvis rapportering.

Begrepp från årsredovisningstaxonomierna har återanvänts och kompletterats med begrepp för detaljer som behövs för statistikändamål.

Om version 2021-10-31 - månad

Taxonomin baseras på den tidigare versionen av taxonomin för månadsvis företagsekonomisk statistikrapportering (statistiktaxonomin). Det är mycket små ändringar som gjorts jämfört med version per den 2020-12-01, vilka inte påverkar tillämpningen.

Taxonomin för digital inlämning av företagsekonomiska uppgifter till SCB per månad innehåller specifikationer av månadens nettoomsättning samt orderingång och kapacitetsutnyttjande för industriverksamheten. Dessa uppgifter lämnas till SCB enligt föreskriften SCB-FS 2022:09.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den .

Mer detaljerad information kring statistiktaxonomin för månadsrapportering till SCB finns publicerad på informationssidan för företagsekonomisk statistikrapportering per månad.

Om version 2020-12-01 - månad

Strukturen och innehållet i taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering (statistiktaxonomin) baseras på K3-taxonomin för årsredovisning version 2020-12-01 och K2-taxonomin version 2017-09-30.

För att bedöma kvalitet och användbarhet har två Internal Working Draft (IWD)-perioder genomförts inom samverkansprojektet; i november-december 2019 och i mars-april 2020. En Public Working Draft (PWD)-version publicerades under perioden 19 maj-1 september 2020 för granskning av externa intressenter.

Taxonomin för digital inlämning av företagsekonomiska uppgifter till SCB per månad innehåller specifikationer av månadens nettoomsättning samt orderingång och kapacitetsutnyttjande för industriverksamheten.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 21 december 2020.

Mer detaljerad information kring statistiktaxonomin för månadsrapportering till SCB finns publicerad på informationssidan för företagsekonomisk statistikrapportering per månad.

Om version 2023-01-31 - kvartal

Taxonomin baseras på den tidigare versionen av taxonomi för kvartalsvis företagsekonomisk statistikrapportering (statistiktaxonomin), men har utökats med två delrapporter; kundfordringar, leverantörsskulder m.m. samt finansiella tillgångar och skulder. Genom denna utökning blir statistiktaxonomin mer komplett avseende företagsekonomisk statistikrapportering per kvartal.

För att bedöma kvalitet och användbarhet har en Internal Working Draft (IWD)-period genomförts inom samverkansprojektet i . En Public Working Draft (PWD)-version publicerades under perioden till för granskning av externa intressenter.

Taxonomin för digital inlämning av företagsekonomiska uppgifter till SCB per kvartal innehåller specifikationer av kvartalets rörelseresultat, investeringar i materiella anläggningstillgångar (inklusive prognoser), varulager m.m., kundfordringar, leverantörsskulder m.m. samt finansiella tillgångar och skulder. Dessa uppgifter lämnas till SCB enligt föreskrifterna SCB-FS 2022:08, SCB-FS 2012:5, SCB-FS 2022:11 samt Lag om Sveriges Riksbank (1988:1385).

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den . Den består av två rapporter; en enkel rapport och en utökad rapport. Den enkla rapporten motsvarar de delrapporter som ingick i versionen , medan den utökade rapporten även omfattar de två nya delrapporterna i statistiktaxonomin för kvartal.

Mer detaljerad information kring statistiktaxonomin för kvartalsrapportering till SCB finns publicerad på informationssidan för företagsekonomisk statistikrapportering per kvartal.

Om version 2021-10-31 - kvartal

Taxonomin baseras på den tidigare versionen av taxonomin för kvartalsvis företagsekonomisk statistikrapportering (statistiktaxonomin). Det är mycket små ändringar som gjorts jämfört med versionen per den , vilka inte påverkar tillämpningen.

Taxonomin för digital inlämning av företagsekonomiska uppgifter till SCB per kvartal innehåller specifikationer av kvartalets rörelseresultat, investeringar i materiella anläggningstillgångar (inklusive prognoser) samt varulager m.m. Dessa uppgifter lämnas till SCB enligt föreskrifterna SCB-FS 2022:08.

uppdaterades vissa referenser till BAS-konton.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den .

Mer detaljerad information kring statistiktaxonomin för kvartalsrapportering till SCB finns publicerad på informationssidan för företagsekonomisk statistikrapportering per kvartal.

Om version 2020-12-01 - kvartal

Strukturen och innehållet i taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering (statistiktaxonomin) baseras på K3-taxonomin för årsredovisning version 2020-12-01 och K2-taxonomin version 2017-09-30.

För att bedöma kvalitet och användbarhet har två Internal Working Draft (IWD)-perioder genomförts inom samverkansprojektet; i november-december 2019 och i mars-april 2020. En Public Working Draft (PWD)-version publicerades under perioden 19 maj-1 september 2020 för granskning av externa intressenter.

Taxonomin för digital inlämning av företagsekonomiska uppgifter till SCB per kvartal innehåller specifikationer av kvartalets rörelseresultat, investeringar i materiella anläggningstillgångar (inklusive prognoser) samt varulager m.m.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den 21 december 2020.

Mer detaljerad information kring statistiktaxonomin för kvartalsrapportering till SCB finns publicerad på informationssidan för företagsekonomisk statistikrapportering per kvartal.

Om version 2021-10-31 - år

Strukturen och innehållet i taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering (statistiktaxonomin) baseras dels på tidigare publicerad statistiktaxonomi; version 2020-12-01 och dels årsredovisningstaxonomierna; versionerna 2021-10-31, 2020-12-01, 2018-12-17 och 2017-09-30.

För att bedöma kvalitet och användbarhet har två Internal Working Draft (IWD)-perioder genomförts inom samverkansprojektet; i november-december 2019 och i mars-april 2020. Därutöver har två publika granskningsperioder genomförts för att adressera externa intressenter: en första Public Working Draft (PWD)-period genomfördes under perioden 19 maj-1 september 2020 och en andra PWD-period genomfördes 17 maj-14 juni 2021.

Taxonomin för digital inlämning av företagsekonomiska uppgifter till SCB per år innehåller specifikationer av resultaträkning, investeringar i materiella anläggningstillgångar samt varulager m.m. Dessa uppgifter lämnas till SCB enligt föreskrifterna SCB-FS 2022:13 och SCB-FS 2021:13.

uppdaterades vissa referenser till BAS-konton.

Den slutgiltiga FINAL-versionen publicerades den .

Mer detaljerad information kring statistiktaxonomin för årsrapportering till SCB finns publicerad på informationssidan för företagsekonomisk statistikrapportering per år.

Information kring utveckling och förvaltning av taxonomier

För en förståelse för processen med utveckling och förvaltning av taxonomier, se Utveckling och förvaltning av taxonomier. Dokumentet togs fram under det tidigare taxonomiprojektet i samarbete mellan XBRL Sweden och Bolagsverket.